Standardy

Ministerstvo kultury ČR novelizovalo v listopadu 2011 metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými obcemi. Všechna kritéria jsou definována jako optimální. Mají sice povahu doporučení, jejich dosažení však garantuje dobré podmínky pro poskytování služeb uživatelům. Základní kritéria jsou diferencována podle počtu obyvatel obce. Nás se týká kategorie 3001 – 5000 obyvatel.

 

  • Provozní doba knihovny:

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Ratíškovice

2011

2012

23-28 hodin týdně

23

20

23

 

   

 Provozní dobu má knihovna přizpůsobenou pracujícím návštěvníkům, denně mimo středu je otevřeno do 17 hodin, v pátek pak až do 19 hodin. 

  

  • Výdaj na nákup knihovního fondu na 1 obyvatele obce

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Ratíškovice

2011

2012

30-45Kč/1obyvatele

26 Kč

21 Kč

22 Kč

 

 

  • Umístění knihovny v obci

Knihovna se nachází přímo v centru obce.  Lepší umístění jsme si nemohli přát.

 

  • Plocha knihovny určená pro uživatele        

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Ratíškovice

2011

2012

249 m2

nesledován

165 m2

267 m2

 

Doporučení činí 60 m2 na 1000 obyvatel, V roce 2011 žilo v Ratíškovicích  4 142 obyvatel, tudíž by naše knihovna měla mít k dispozici prostor 249 m2. V roce 2012 jsme plochu knihovny rozšířili o přednáškový  sál v prvním poschodí .

 

  • Studijní místa pro uživatele knihovny

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Ratíškovice

2011

2012

10 - 18

14

23

25

 

 

  • Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Ratíškovice

2011

2012

3 - 5

3

5

5

 

  • Webová prezentace knihovny

                Naše knihovna má webovou prezentaci s vlastní doménou na internetu – www.ratiskovice.knihovna.cz. Jde o webové stránky pro knihovny v systému Webnode. Tvorbu a údržbu provádí knihovnice.  Zahrnují základní informace o knihovně, on-line katalog s odkazem na Souborný katalog ČR, centrální službu „Ptejte se knihovny“ aj. Stránky jsou v provozu od dubna 2011, do konce tohoto roku jich navštívilo 7 333 uživatelů, během roku 2012 si naše stránky otevřelo rekordních 25 603 uživatelů. Tuto vysokou návštěvnost způsobilo mimo jiné i získání titulu Knihovna roku 2012. Jestliže od ledna do září se podívalo na stránky knihovny měsíčně v průměru 1 518 návštěvníků, v měsíci říjnu, kdy jsme titul získali, návštěvnost vyskočila na 4 878 a v listopadu na 4 490 návštěvníků.

 

  • Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu

                Jde o databázi bibliografických záznamů knihovního fondu knihovny v elektronické formě. Knihovna nabízí on-line katalog na internetu prostřednictvím svých webových stránek. Návštěvník ho může využít k vyhledávání informací přímo v knihovně nebo kdekoliv mimo knihovnu a v kteroukoliv dobu, je k dispozici 24 hodin, sedm dnů v týdnu.

 

  • Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

                               Indikátor zní – dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Knihovnice se v roce 2012 zúčastnila následujících vzdělávacích akcí:

10. 1.  – Webnode  (MZK Brno)                                         5 hodin

28. 2.  – Nástroje.knihovna.cz (MZK Brno)                         6 hodin

20. 3.   – Marketing v  knihovnách  (MZK Brno)                  6 hodin

29. 3.  – Clavius (MZK Brno)                                             6 hodin

13. 9 – 15. 9.  – Co venkovské knihovny umějí a mohou - Třebíč a Petrůvky 25 hodin

19. 9.  – exkurze do Knihovny Kroměřížska                        5 hodin

17. 10. – 18. 10.  - Seminář Strašidelné příběhy a horor - KJM Brno 12 hodin

Porady v Městské knihovně Hodonín                                  6 hodin

                                                                          _______________

                                                                                   71 hodin

 

  • Měření spokojenosti uživatelů knihovny

                Anketa spokojenosti uživatelů proběhla v knihovně formou jednoduchého dotazníku v prvním čtvrtletí roku. Z výsledků vyplynulo, že uživatelé do 15 let i nad 15 let hodnotí prostředí knihovny, výpůjční dobu i počítačové vybavení jako velmi dobré, nabídku knih jako dobrou.

 

 

Vyhodnocení standardů:

                Z deseti kritérií knihovna nesplňuje v současné době pouze jedno – výdaj na nákup knihovního fondu. Tento indikátor knihovna nesplňuje dlouhodobě, i když v roce 2012 se podařilo v rámci různých dotací vyčlenit na nákup knih níže uvedené částky:

Maminko, tatínku, pojďme do knihovny ………………….15 000 Kč

Elektrowin ……………………………………………………………….. 5 000 Kč

Česká knihovna…………………………………………………………  7 200 Kč

Odměna za Knihovnu roku 2012 čerpáno ………………. 12 000 Kč

Připočteme-li částku 50 000 Kč vyčleněnou na nákup knih z rozpočtu obce, dostaneme se na částku   89 200 Kč na 4 094 obyvatel, což představuje cca 22 Kč/1 obyvatele. Tento standard splňujeme na cca 60 %.